• تلفن :2902-21-0098

آدرس: استان البرز، نظرآباد، بلوار امیرکبیر، خیابان میخک، قطعه دوم شمالی، سمت راست

تلفن: ۳۳۵۲۴۷۹۶ (۰۲۶)

کد پستی: ۳۳۳۱۴۹۸۱۷۷